Compania de Apa Somes S.A. anunta demararea procedurii de selectie a candidatilor in vederea ocuparii functiei de Director Relatii Publice la Compania de Apa Somes S.A.

         Procedura de selectie si recrutare se va desfasura la sediul Companiei de Apa Somes S.A, din Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989, nr.79, in perioada 20.09.2019 – 29.11.2019.

 1. ETAPELE PROCESULUI  DE RECRUTARE SI SELECTIE
 1. Depunerea dosarelor la Registratura Companiei de Apa Somes S.A.;
 2. Evaluarea conformitatii administrative a dosarelor si a eligibilitatii candidatilor;
 3. Selectia candidatilor pentru lista scurta si comunicarea rezultatelor;
 4. Sustinerea interviului de selectie finala la o data si o ora ce vor fi comunicate ulterior fiecarui candidat;
 5. Comunicarea catre candidati a rezultatelor selectiei finale.

II. CRITERII DE RECRUTARE SI SELECTIE

Criterii obligatorii:

1. Cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

2. Sa nu fie sau sa nu fi fost in ultimii 3 ani in stare de litigiu sau in situatie de conflict ori incompatibilitate cu Compania de Apa Somes S.A.;

3.Sa nu aiba inregistrate in cazierul judiciar infractiuni incompatibile cu calitatea de Director;

4. Studii superioare de lunga durata in domeniul comunicarii, jurnalism, stiinte sociale;

5. Experienta minim 1 an in consultanta in management sau in activitatea de conducere a unor societati sau organisme nationale/internationale din domeniul serviciilor de utilitate publica, ori societati din domeniul privat, profitabile sau in domeniul comunicarii, a relatiilor publice, a relatiilor clienti;

6. Minim 10 ani de experienta in functii de conducere, din care minim 8 ani experienta in functii de conducere in departamente/servicii/entitati functionale de coumicare, relatii publice/ relatii clienti;

7. Experienta profesionala in functii de conducere de minim 8 ani in companii cu unu numar de cel putin 150 angajati;

8. Cunostinte aprofundate de cunoastere minim a unei limbi de circulatie internationala (engleza, germana, franceza);

Criterii specifice care constituie avantaje:

1. Cunostinte de guvernanta corporativa (legislatia);

2. Experienta in relationarea cu organizatii internationale;

3. Viziune strategica demonstrata;

4. Integritate, etica, profesionalism;

5. Cunoasterea aprofundata a mai multor limbi straine;

6. Publicarea de articole in reviste/ziare din domeniul serviciilor de utilitati publice sau din domeniul relatiilor publice.

III. DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII

                In acest sens candidatii pentru functia de DIRECTOR RELATII PUBLICE la Compania de Apa Somes S.A, isi vor depune pana la data 21.10.2019 orele 16:00 la Registratura instituției, cu sediul în Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989, nr.79, dosarul de candidatură cu următoarele documente:

– opis documente;

– cererea de inscriere (formularul nr.1);

– scrisoare de intentie;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii;

– curriculum vitae (format european);

– copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor, ale altor documente care sa certifice efectuarea altor specializari, certificate conform cu originalul;

– copia carnetului de muncă, certificate conform cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;

– dovada numirii in calitate de administrator/manager (unde este cazul);

– adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

– cazier judiciar;

– cazier fiscal;

– declaratie pe proprie raspundere prin care candidatul va confirma ca nu a suferit o condamnare pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare (formularul nr.2);

– declaratie pe proprie raspundere care sa confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale in scopul realizarii procedurii de recrutare si selectie, precum si acordul de a permite comisiei verificarea informatiilor furnizate (formularul nr.2);

– formulare, vezi aici

CV-ul si formularele vor fi trimise si la adresa de email concurscassa@gmail.com

         Documentele solicitate sunt obligatorii, lipsa unei piese de la dosar duce la eliminarea candidatului.

IV. EVALUAREA ȘI SELECȚIA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ

Etapa 1: Selectia candidatilor pentru lista scurta

 • indeplinirea cerintelor minime;
 • competente specifice sectorului;
 • competente de guvernanta corporativa;
 • existenta cerintelor specifice care constituie un avantaj.

         Vor fi contactati si invitati la interviuri doar candidatii considerati eligibili conform criteriilor de selectie. Candidatilor selectati li se comunica de catre comisia de selectie, faptul ca in termen de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte trebuie sa depuna in scris declaratia de intentie intocmita in baza elementelor din Scrisoarea de asteptari si a informatiilor publice legate de activitatea societatii, prin care candidatii îsi prezinta viziunea sau programul privind dezvoltarea Companiei de Apa Somes S.A.

Etapa 2: Interviu si selectia finala

 • alinierea Declaratiei de intentie la Scrisoarea de asteptari si viziunea candidatului privind dezvoltarea societatii;
 • cunostinte aferente legislatiei din domeniul de activitate al companiei;
 • abilitati de comunicare interpersonala;
 • capacitatea de a lua decizii si de a evalua impactul acestora;
 • competentele specifice mentionate in anunt;
 • integritatea si independenta candidatului.

V. ALTE INFORMATII

         Dosarele de candidatura cu documentele solicitate prin prezentul anunt vor fi depuse la Registratura Companiei de Apa Somes S.A din Cluj-Napoca, Bdl. 21 Decembrie 1989, nr.79, in perioada 20.09.2019 -21.10.2019 intre orele 0730 – 1600 ( luni – joi ) si 0730 – 1330 ( vineri), in plic inchis si sigilat, sau prin posta cu confirmare de primire la adresa Companiei mentionata mai sus, sau prin email la adresa concurscassa@gmail.com.

         Pe plic se va mentiona: „Procedura de recrutare Compania de Apa Somes S.A. / Pozitia pentru care se aplica / Nume si prenume candidat/ A nu se deschide pana la data stabilita pentru evaluarea conformitatii administrative a dosarelor si a eligibilitatii candidaților”. Mesajele pe e-mail vor avea titlul : ” Candidatura Compania de Apa Somes S.A.,  Nume _____ Prenume___________”.

 Bibliografie:

 • Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
 • Ordonanta nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
 • Legea nr. 233/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
 • Legea nr. 52/2002, republicata, privind transparenta decizionala in administratia publica.