Descriere/Stadiu

„Sprijin pentru pregătirea Aplicaṭiei de Finanṭare şi a Documentaṭiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apǎ uzatǎ din județele Cluj şi Sǎlaj, în perioada 2014-2020”

PROIECT FINALIZAT

Contractul de finanţare nr. 106 pentru Proiectul de Sprijin s-a semnat ȋn data de 10.08.2017 ȋntre Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, ȋn calitate de AM POIM şi Compania de Apă Someş S.A., ȋn calitate de Beneficiar.

Durata contractului de finanţare şi perioada de implementare a proiectului este de 55 de luni, respectiv ȋntre data de 03.04.2015 şi data de 31.10.2019, prelungindu-se cu actul adițional din data de 16.10.2019 până în 31.07.2021 având o durată de 76 de luni.

Valoarea Proiectului este de 8.814.941,00 lei (fără TVA) din care: 85% este valoarea eligibilă nerambursabilă UE (7.492.699,81 lei), 14% este valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (1.234.092,19 lei), iar 1% este valoarea cofinanțării eligibile a Consiliului Județean Cluj şi a Consiliului Județean Sălaj (88.149,00 lei).

Durata proiectului

Proiectul de Sprijin s-a derulat în perioada 2015-2022, fiind cofinanțat din sume nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020.

Obiective Generale ale Proiectului de Sprijin sunt:

Obiectivul general al Proiectului de Sprijin  este continuarea procesului de elaborare a documentaţiilor necesare în vederea obținerii finanțării proiectului regional de investiții, din fonduri europene destinate perioadei de programare 2014-2020, care să permită continuarea implementării strategiei locale în acest sector în vederea realizării angajamentelor ce derivă din Directivele europene privind calitatea apei destinate consumului uman (98/83/CE) şi privind epurarea apelor uzate (91/227/EEC).

Codul Smis: 110570

Obiectivele specifice ale Proiectului de Sprijin sunt:

1. Elaborarea studiului de fezabilitate

2. Sprijin ȋn procesul de evaluare şi realizare a Aplicaţiei de finanţare (inclusiv prin finalizarea formularului Aplicaţiei de finanţare şi a documentelor suport) pȃnă la aprobarea finală;

3. Elaborarea documentaţiilor de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări şi furnizare din planul de achiziţii, inclusiv sprijin acordat pe parcursul perioadei de desfăşurare a procesului de licitare-contractare şi organizarea de seminarii/workshopuri.

Componenţa proiectului:

Contract de servicii nr. 6106/12.03.2015 „Asistenţă Tehnică pentru pregătirea Aplicaṭiei de Finanṭare şi a Documentaṭiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apǎ uzatǎ din județele Cluj şi Sǎlaj, în perioada 2014-2020”.

Rezultatele obținute:

Rezultatele obţinute în urma implementării Proiectului de Sprijin au fost următoarele:

  1. Aplicaţia de finanţare pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Cluj şi Sălaj, în perioada 2014-2020, ce a fost aprobată de către Comisia Europeană.
  2. 28 de documentaţii de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări şi produse din cadrul Proiectului Regional și sprijin acordat în procesul de licitare-contractare a acestora.
  3. 2 seminarii organizate.

Stadiul activităţilor:

Aplicația de finanțare a Proiectului Regional a fost aprobată de AM POIM ȋn 12.10.2018 și de către Comisia Europeană în iunie 2019 prin decizia nr. C(2019)6344 din 30.08.2019.

Contractul de finanțare al Proiectului Regional a fost semnat ȋn 20.11.2018, Cod Smis: 110570.

În 21 februarie 2019 autorităţile au transmis Aplicaţia de finanţare la Comisia Europeană spre aprobare. În 20 mai 2019 s-a primit adresa Comisiei Europene – Ares(2019)3198014 cu observaţii şi solicitări de clarificare. Aplicaţia de finanţare s-a completat și s-a retransmis la

Documentaţii de atribuire pentru 28 de contracte: de servicii (2 buc.), de lucrări (25 buc.) şi de produse (1 buc.) au fost elaborate şi predate de Consultant. Acestea au fost aprobate de către Beneficiar şi supuse procedurilor de atribuire a Contractelor din cadrul Proiectului Regional.

CJ Cluj a emis autorizațiile de construire pentru 8 contracte de lucrări

1.CL 1 – Conductă de aducțiune Cluj-Sălaj: tronson Cluj-Zalău

2. CL 4 – Extinderea şi reabilitarea reṭelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în municipiul Dej și alimentare cu apă potabilă în zona Bobâlna-Recea Cristur

3. CL 5 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa şi de canalizare în municipiul Gherla şi în sistemul Gherla rural

4. CL 6 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa şi de canalizare în oraşul Huedin şi în sistemul Huedin rural

5. CL 11 – Extinderea alimentǎrii cu apǎ în UAT: Aşchileu, Bonṭida, Chinteni, Cojocna, Ceanu Mare, Iclod şi Vultureni

6. CL 12 – Extinderea alimentǎrii cu apǎ în UAT Cășeiu, Chiuiești și Cuzdrioara şi rețele de canalizare în Cuzdrioara, Sic și SEAU Sic

7. CL 13 – Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în UAT: Unguraș și Mica

8. CL 19 – Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în UAT: Gilău, Gârbǎu, Aghireşu, Cǎpuşu Mare

CJ Sălaj a emis autorizaţiile de construire pentru 13 contracte de lucrări:

1. CL 1 – Conductă de aducṭiune Cluj – Sǎlaj: tronson Cluj- Zalău

2. CL 2 – Conductă de aducṭiune Cluj – Sǎlaj: tronson Zalău – Șimleu Silvaniei şi tronson Bălan – Cehu Silvaniei

3. CL 6 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa şi de canalizare în oraşul Huedin şi în sistemul Huedin rural

4. CL 7 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în oraşul Şimleu Silvaniei

5. CL 8 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în oraşul Cehu Silvaniei

6. CL 9 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în oraşul Jibou şi extinderea alimentǎrii cu              apǎ în zona Someş Odorhei – Nǎpradea

7. CL 17 – Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în municipiul Zalău şi exinderea alimentǎrii cu apă şi                canalizare în aglomerarea Zalău

8. CL 18 – Extinderea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în municipiul Zalău

9. CL 20 – Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zonele Hida – Sutoru şi Romita – Bogdana

10. CL 21 – Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Bǎlan – Letca – Lozna

11. CL 22 – Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Vârşolt – Crasna – Ban – Cizer

12. CL 23 – Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Şimleu Silvaniei – Bobota şi extinderea sistemului de canalizare în aglomerarea Sǎrmǎşag

13. CL 24 – Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Şimleu Silvaniei – Marca

Stadiul procedurilor de atribuire a contractelor:

CL1 „Conductă de aducṭiune Cluj-Sǎlaj: tronson Cluj- Zalău”. Documentaţia de atribuirea fost încărcată în SEAP (anunț de participare nr. CN1019077/22.02.2020). Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 09.06.2020. Procedură contestată la CNSC, s-a dat decizia CNSC în favoarea Autorităţii Contractante. Ofertantul a făcut contestație la Curtea de Apel.

CL2 „Conductă de aducṭiune Cluj – Sǎlaj: tronson Zalău – Șimleu Silvaniei şi tronson Bălan – Cehu Silvaniei”. Procedura a fost anulată de două ori. Documentaţia de atribuire a fost reîncărcată în SEAP (anunț de participare nr. CN1022860/19.07.2020). Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 07.09.2020. După finalizarea evaluării la 31.12.2020, a fost stabilit ofertantul câștigător. Procedura este contestată la CNSC. Sunt două contestații la procedură.

CL10 „Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în UAT: Florești, Baciu, Apahida şi Feleacu”. Documentaţia de atribuirea fost încărcată în SEAP (anunț de participare nr. CN1020109/27.03.2020). Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 09.06.2020. Ofertantul a făcut contestație la CNSC și la Curtea de Apel. S-a câștigat de către Autoritatea Contractantă și în perioada imediat următoare se va reposta DA pe SEAP.

CL11 „Extinderea alimentǎrii cu apǎ în UAT: Aşchileu, Bonṭida, Chinteni, Cojocna, Ceanu Mare, Iclod şi Vultureni”. Procedura a fost anulată o dată. Documentaţia de atribuire a fost reîncărcată în SEAP (anunț de participare nr. CN1025111/08.10.2020). Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 03.12.2020 și se află în proces de evaluare a ofertelor.

CL12 „Extinderea alimentǎrii cu apǎ în UAT Cășeiu, Chiuiești și Cuzdrioara şi rețele de canalizare în Cuzdrioara, Sic și SEAU Sic”. Procedura a fost anulată de trei ori. Documentaţia de atribuire a fost reîncărcată în SEAP (anunț de participare nr. CN1022864/19.07.2020). Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 31.08.2020. În urma adjudecării procedura a fost contestată la CNSC.

CL14 „Reabilitarea sursei subterane Floreşti”. Prodecura a fost anulată de două ori. După reevaluarea financiară a contractului, Documentația de atribuire a fost reîncărcată în SEAP (anunț de participare nr. CN1027016/19.12.2020). Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 08.02.2021.

CL15 „Reabilitarea și modernizarea stației de tratare a apei Gilău”. Documentaţia de atribuire a fost încărcată în SEAP (anunț de participare nr. CN1022820/18.07.2020). Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 28.09.2020 și se află în proces de evaluare a ofertelor.

CL16 „Reabilitarea rețelelor de apǎ şi canalizare în municipiul Cluj-Napoca”. Documentaţia de atribuire a fost încărcată în SEAP (anunț de participare nr. CN1025724/30.10.2020). Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 18.01.2021.

CL17 „Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în municipiul Zalău şi exinderea alimentǎrii cu apă şi canalizare în aglomerarea Zalău”. Procedura a fost anulată de cinci ori. Documentaţia de atribuire a fost reîncărcată în SEAP (anunț de participare nr. CN1027392/31.12.2020). Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 22.02.2021.

CL19 –„ Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în UAT: Gilău, Gârbău, Aghireşu, Căpuşu Mare”. Documentația de atribuire a fost încărcată în SEAP (anunț de participare nr. CN1022245/30.06.2020). Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 24.08.2020 și se află în proces de evaluare a ofertelor.

CL23 – „Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Şimleu Silvaniei – Bobota şi extinderea sistemului de canalizare în aglomerarea Sǎrmǎşag”. Documentaţia de atribuire a fost încărcată în SEAP (anunț de participare nr. CN1024406/11.09.2020). Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 28.10.2020 și se află în proces de evaluare a ofertelor.

CL24 „Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Şimleu Silvaniei – Marca”.Documentația de atribuirea fost reîncărcată în SEAP (anunț de participare nr. CN1027270/25.12.2020). Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 15.02.2021.

CS1 „Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului”. Documentaţia de atribuire a fost încărcată în SEAP (anunț de participare nr. CN1025315/15.10.2020). Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 07.12.2020 și se află în proces de evaluare a ofertelor.

Program cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020


conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția Uniunii Europene sau a Guvernului României