Descriere/Stadiu

„Sprijin pentru pregătirea Aplicaṭiei de Finanṭare şi a Documentaṭiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apǎ uzatǎ din județele Cluj şi Sǎlaj, în perioada 2014-2020”

Contractul de finanţare nr. 106 pentru Proiectul de Sprijin s-a semnat ȋn data de 10.08.2017 ȋntre Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, ȋn calitate de AM POIM şi Compania de Apă Someş S.A., ȋn calitate de Beneficiar.

Durata contractului de finanţare şi perioada de implementare a proiectului este de 55 de luni, respectiv ȋntre data de 03.04.2015 şi data de 31.10.2019, prelungindu-se cu actul adițional din data de 16.10.2019 până în 31.07.2021 având o durată de 76 de luni.

Valoarea contractului de finanțare este de 8.814.941,00 lei (fără TVA). Cofinanțarea Consiliilor Judeţene Cluj şi Sălaj este de 1% din valoarea proiectului, respectiv fiecare consiliu judeţean va contribui cu 44.074,50 lei.

Obiectivul general al Proiectului de Sprijin  este continuarea procesului de elaborare a documentaţiilor necesare în vederea obținerii finanțării proiectului regional de investiții, din fonduri europene destinate perioadei de programare 2014-2020, care să permită continuarea implementării strategiei locale în acest sector în vederea realizării angajamentelor ce derivă din Directivele europene privind calitatea apei destinate consumului uman (98/83/CE) şi privind epurarea apelor uzate (91/227/EEC).

Codul Smis: 110570

Obiectivele specifice ale Proiectului de Sprijin sunt:

1. Elaborarea studiului de fezabilitate

2. Sprijin ȋn procesul de evaluare şi realizare a Aplicaţiei de finanţare (inclusiv prin finalizarea formularului Aplicaţiei de finanţare şi a documentelor suport) pȃnă la aprobarea finală;

3. Elaborarea documentaţiilor de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări şi furnizare din planul de achiziţii, inclusiv sprijin acordat pe parcursul perioadei de desfăşurare a procesului de licitare-contractare şi organizarea de seminarii/workshopuri.

Componenţa proiectului:

Contract de servicii nr. 6106/12.03.2015 „Asistenţă Tehnică pentru pregătirea Aplicaṭiei de Finanṭare şi a Documentaṭiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apǎ uzatǎ din județele Cluj şi Sǎlaj, în perioada 2014-2020”.

Stadiul activităţilor:

Studiul de fezabilitate pentru Proiectul Regional ȋn conformitate cu prevederile caietului de sarcini (HG nr. 28/2008), elaborat de Consultant a fost aprobat de Beneficiar.

Aplicația de finanțare a suferit o serie de revizii, ca urmare a primirii din partea AM POIM/Jaspers a cinci Note de ȋndrumare (Guidance Note). Aplicația de finanțare (revizia GN5) transmisă prin Mysmis, ȋn data de 02.10.2018 a fost aprobată de AM POIM ȋn 12.10.2018, iar contractul de finanțare a fost semnat ȋn 20.11.2018.

În 21 februarie 2019 autorităţile au transmis Aplicaţia de finanţare la Comisia Europeană spre aprobare. În 20 mai 2019 s-a primit adresa Comisiei Europene – Ares(2019)3198014 cu observaţii şi solicitări de clarificare. Aplicaţia de finanţare s-a completat și s-a retransmis la Comisia Europeană în iunie 2019 și a fost aprobată cu nr. C(2019)6344 din 30.08.2019.

Documentaţii de atribuire pentru 28 de contracte: de servicii (2 buc.), de lucrări (25 buc.) şi de produse (1 buc.) au fost elaborate şi predate de Consultant. Acestea sunt ȋn diferite faze de analiză de către Beneficiar şi revizuire de către Consultant, urmȃnd a fi licitate.

Avize/acorduri/autorizaţii – Ca urmare a expirării ȋn septembrie 2018 a Certificatului de urbanism emis de CJ Cluj, respectiv ȋn noiembrie 2018 a certificatului de urbanism emis de CJ Sălaj, au fost reemise noi Certificate de Urbanism.

Ȋn conformitate cu certificatele de urbanism Cluj şi Sălaj nou emise mai sunt de obţinut cȃteva avize/autorizaţii, respectiv de la: CNAIR-DRDP Cluj, CFR, Direcţia de Patrimoniu Cluj-Napoca şi ATR. De asemenea, sunt în curs de obţinere avizele expirate, emise în baza vechiului certificat de urbanism.

Au fost elaborate şi depuse la Consiliul Judeţean Cluj şi Consiliul Judeţean Sălaj 18 documentaţii tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de construire (DTAC) pentru contractele de lucrări.

CJ Cluj a emis autorizațiile de construire pentru 8 contracte de lucrări

1.CL 1 – Conductă de aducțiune Cluj-Sălaj: tronson Cluj-Zalău

2. CL 4 – Extinderea şi reabilitarea reṭelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în municipiul Dej și alimentare cu apă potabilă în zona Bobâlna-Recea Cristur

3. CL 5 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa şi de canalizare în municipiul Gherla şi în sistemul Gherla rural

4. CL 6 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa şi de canalizare în oraşul Huedin şi în sistemul Huedin rural

5. CL 11 – Extinderea alimentǎrii cu apǎ în UAT: Aşchileu, Bonṭida, Chinteni, Cojocna, Ceanu Mare, Iclod şi Vultureni

6. CL 12 – Extinderea alimentǎrii cu apǎ în UAT Cășeiu, Chiuiești și Cuzdrioara şi rețele de canalizare în Cuzdrioara, Sic și SEAU Sic

7. CL 13 – Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în UAT: Unguraș și Mica

8. CL 19 – Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în UAT: Gilău, Gârbǎu, Aghireşu, Cǎpuşu Mare

CJ Sălaj a emis autorizaţiile de construire pentru 13 contracte de lucrări:

1. CL 1 – Conductă de aducṭiune Cluj – Sǎlaj: tronson Cluj- Zalău

2. CL 2 – Conductă de aducṭiune Cluj – Sǎlaj: tronson Zalău – Șimleu Silvaniei şi tronson Bălan – Cehu Silvaniei

3. CL 6 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa şi de canalizare în oraşul Huedin şi în sistemul Huedin rural

4. CL 7 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în oraşul Şimleu Silvaniei

5. CL 8 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în oraşul Cehu Silvaniei

6. CL 9 – Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în oraşul Jibou şi extinderea alimentǎrii cu              apǎ în zona Someş Odorhei – Nǎpradea

7. CL 17 – Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în municipiul Zalău şi exinderea alimentǎrii cu apă şi                canalizare în aglomerarea Zalău

8. CL 18 – Extinderea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în municipiul Zalău

9. CL 20 – Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zonele Hida – Sutoru şi Romita – Bogdana

10. CL 21 – Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Bǎlan – Letca – Lozna

11. CL 22 – Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Vârşolt – Crasna – Ban – Cizer

12. CL 23 – Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Şimleu Silvaniei – Bobota şi extinderea sistemului de canalizare în aglomerarea Sǎrmǎşag

13. CL 24 – Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Şimleu Silvaniei – Marca

Stadiul procedurilor de atribuire a contractelor:

CL1 „Conductă de aducṭiune Cluj-Sǎlaj: tronson Cluj- Zalău”. Documentaţia de atribuirea fost încărcată în SEAP (anunț de participare nr. CN1019077/22.02.2020). Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 09.06.2020. Procedură contestată la CNSC, s-a dat decizia CNSC în favoarea Autorităţii Contractante. Ofertantul a făcut contestație la Curtea de Apel.

CL2 „Conductă de aducṭiune Cluj – Sǎlaj: tronson Zalău – Șimleu Silvaniei şi tronson Bălan – Cehu Silvaniei”. Procedura a fost anulată de două ori. Documentaţia de atribuire a fost reîncărcată în SEAP (anunț de participare nr. CN1022860/19.07.2020). Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 07.09.2020. După finalizarea evaluării la 31.12.2020, a fost stabilit ofertantul câștigător. Procedura este contestată la CNSC. Sunt două contestații la procedură.

CL10 „Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în UAT: Florești, Baciu, Apahida şi Feleacu”. Documentaţia de atribuirea fost încărcată în SEAP (anunț de participare nr. CN1020109/27.03.2020). Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 09.06.2020. Ofertantul a făcut contestație la CNSC și la Curtea de Apel. S-a câștigat de către Autoritatea Contractantă și în perioada imediat următoare se va reposta DA pe SEAP.

CL11 „Extinderea alimentǎrii cu apǎ în UAT: Aşchileu, Bonṭida, Chinteni, Cojocna, Ceanu Mare, Iclod şi Vultureni”. Procedura a fost anulată o dată. Documentaţia de atribuire a fost reîncărcată în SEAP (anunț de participare nr. CN1025111/08.10.2020). Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 03.12.2020 și se află în proces de evaluare a ofertelor.

CL12 „Extinderea alimentǎrii cu apǎ în UAT Cășeiu, Chiuiești și Cuzdrioara şi rețele de canalizare în Cuzdrioara, Sic și SEAU Sic”. Procedura a fost anulată de trei ori. Documentaţia de atribuire a fost reîncărcată în SEAP (anunț de participare nr. CN1022864/19.07.2020). Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 31.08.2020. În urma adjudecării procedura a fost contestată la CNSC.

CL14 „Reabilitarea sursei subterane Floreşti”. Prodecura a fost anulată de două ori. După reevaluarea financiară a contractului, Documentația de atribuire a fost reîncărcată în SEAP (anunț de participare nr. CN1027016/19.12.2020). Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 08.02.2021.

CL15 „Reabilitarea și modernizarea stației de tratare a apei Gilău”. Documentaţia de atribuire a fost încărcată în SEAP (anunț de participare nr. CN1022820/18.07.2020). Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 28.09.2020 și se află în proces de evaluare a ofertelor.

CL16 „Reabilitarea rețelelor de apǎ şi canalizare în municipiul Cluj-Napoca”. Documentaţia de atribuire a fost încărcată în SEAP (anunț de participare nr. CN1025724/30.10.2020). Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 18.01.2021.

CL17 „Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în municipiul Zalău şi exinderea alimentǎrii cu apă şi canalizare în aglomerarea Zalău”. Procedura a fost anulată de cinci ori. Documentaţia de atribuire a fost reîncărcată în SEAP (anunț de participare nr. CN1027392/31.12.2020). Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 22.02.2021.

CL19 –„ Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în UAT: Gilău, Gârbău, Aghireşu, Căpuşu Mare”. Documentația de atribuire a fost încărcată în SEAP (anunț de participare nr. CN1022245/30.06.2020). Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 24.08.2020 și se află în proces de evaluare a ofertelor.

CL23 – „Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Şimleu Silvaniei – Bobota şi extinderea sistemului de canalizare în aglomerarea Sǎrmǎşag”. Documentaţia de atribuire a fost încărcată în SEAP (anunț de participare nr. CN1024406/11.09.2020). Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 28.10.2020 și se află în proces de evaluare a ofertelor.

CL24 „Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Şimleu Silvaniei – Marca”.Documentația de atribuirea fost reîncărcată în SEAP (anunț de participare nr. CN1027270/25.12.2020). Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 15.02.2021.

CS1 „Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului”. Documentaţia de atribuire a fost încărcată în SEAP (anunț de participare nr. CN1025315/15.10.2020). Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 07.12.2020 și se află în proces de evaluare a ofertelor.

Program cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020


conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția Uniunii Europene sau a Guvernului României