Descriere

Pregătirea Aplicaţiei de finanţare şi a Documentaṭiilor de atribuire pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apǎ uzatǎ din judeţele Cluj şi Salaj, în perioada 2014-2020”, a ȋnceput ȋn cadrul Proiectului:

„Asistenţǎ tehnicǎ pentru pregǎtirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apǎ uzatǎ din judetele Cluj şi Sǎlaj, în perioada 2014-2020” – proiect finalizat:

Perioada de programare:Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu)
Axa prioritară:1A – Sprijin pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură din sectorul de apă/apă uzată aferente următoarei perioade de programare financiară
Contract de finanţare:nr. 5772/04.11.2014, semnat ȋntre Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, ȋn calitate de Autoritate de Management POS Mediu şi Compania de Apă Someş S.A., ȋn calitate de Beneficiar
Cod SMIS:52303
Valoare contract:1.480.633 lei (fǎrǎ TVA)
Durată contract (etapa 1 cu finanţare POS Mediu 2007-2013):15 luni (04.11.2014-29.02.2016)
Sursa de finanţare:Contribuție UE – FEDR: 81,48%Contribuție Buget de stat: 17,52%Contribuție Buget local: 1%
Obiectivul proiectului:Dezvoltarea unei părţi din documentația tehnico-economică, care să permită continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată din Județele Cluj–Sălaj, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare cu legislația românească și a Uniunii Europene, Tratatul de aderare şi Directivele europene 98/83/CE și 91/271/CEE.
Rezultatele proiectului:Studii la faza de SF elaborate: Studii hidrogeologice; Studii geotehnice; Studii topografice; Studii inundabilitate;Studiu elaborat privind identificarea unor măsuri pentru atenuarea influenţelor negative asupra sistemului de apă – apă uzată ca urmare a schimbărilor climatice.