Avize/Recepții

MyCAS

Acte și tarife pentru branșamente, racorduri canal, derivații, extindere instalații

A AVIZ DE AMPLASAMENT

PERSOANE FIZICE

 1. Cerere; Formular cerere aviz
 2. Act de identitate proprietar (copie);
 3. Extras de Carte Funciară de informare, nu mai vechi de 90 zile (copie);
 4. Certificat urbanism pentru imobilele construcții noi;
 5. Plan de încadrare în zonă scara 1:5000;
 6. Plan de situaţie cu construcția propusă, scara 1:500 care conține inventarul de coordonate STEREO 70 ce delimitează conturul imobilului și ștampila ca anexă la certificatul de urbanism sau la autorizația de construire (în cazul rețelelor edilitare, se atașează în format *.dwg);
  Pentru agenţi economici şi instituţii publice, pe lângă actele menţionate mai este necesar certificatul de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului;
  Pentru Asociații de proprietari este necesară Hotărârea judecătorească de constituire în asociație de proprietari/locatari.


B AVIZ DE PRINCIPIU (BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI, DERIVAȚII DE BRANȘAMENT, DEBIT HIDRANȚI)

PERSOANE FIZICE

 1. Cerere;Formular cerere aviz
 2. Act de identitate proprietar (copie);
 3. Extras de Carte Funciară de informare, nu mai vechi de 90 zile (copie);
 4. Adeverință eliberată de către Primărie – pentru imobilele neîntabulate situate în zona rurală;
 5. Certificat urbanism pentru imobilele construcții noi;
 6. Plan de încadrare în zonă scara 1:5000;
 7. Plan de situaţie, scara 1:500 care conține inventarul de coordonate STEREO 70 ce delimitează conturul imobilului;
 8. În cazul imobilelor cu mai mult de 4 apartamente și pt. debit hidranți, breviar de calcul pentru aprobarea debitelor pentru stingerea incendiilor însușit de proiectant conform SR 1343-1/2006.
 9. În cazul solicitărilor de realizare de branșamente noi, se vor monta următoarele categorii de contoare:

  1. Contoare elctronice DN 20 mm pentru branșamente în Cluj-Napoca;
  2. Contoare elctronice DN 15 mm pentru branșamente în localitățile: Florești, Apahida, Baciu;
  3. Contoare mecanice DN 15 mm pentru branșamente la consumatorii casnici de pe raza localităților rurale altele decât cele menționate la punctul 2.
  Pentru agenţi economici şi instituţii publice, pe lângă actele menţionate mai este necesar certificatul de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului;
  Pentru Asociații de proprietari este necesară Hotărârea judecătorească de constituire în asociație de proprietari/locatari.

  NOTĂ: Începând cu luna MAI 2023, este suspendată eliberarea avizelor de principiu pentru branșamente noi de alimentare cu apă în localitățile CHINTENI, DEUȘU, SÂNMĂRTIN, VECHEA, MĂCICAȘU. Măsura va fi menținută până la finalizarea și punerea în funcțiune a noului de rezervor de înmagazinare apă potabilă estimată pentru finalul lunii Septembrie 2023. 

C AVIZ DE PRINCIPIU – PRELUNGIRE CONDUCTĂ

PERSOANE FIZICE

 1. Cerere;Formular cerere aviz
 2. Act de identitate proprietar (copie);
 3. Extras CF de informare, nu mai vechide 90 zile;
 4. Adeverință eliberată de Primărie pentru imobilele neîntabulate situate în zona rurală
 5. Certificat urbanism pentru imobilele construcții noi;
 6. Plan de încadrare în zonă scara 1:5000;
 7. Plan de situaţie, scara 1:500 care conține inventarul de coordonate STEREO 70 ce delimitează conturul imobilului;
 8. Declarație tip CASSA pentru predare conductă patrimoniu (model declaratie);
 9. Acte privind regimul juridic al drumului (CF sau adeverință de la autoritatea locală);
  Pentru agenţi economici şi instituţii publice, pe lângă actele menţionate mai este necesar certificatul de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului;
  Pentru Asociații de proprietari este necesară Hotărârea judecătorească de constituire în asociație de proprietari/locatari.

Acte necesare recepție lucrări 

D RECEPȚIE LUCRĂRI

Tipul lucrării: branșament apă; branșament apă și derivație apă; branșament apă și extindere interioară canal; branșament apă și racord canal; branșament apă și înființare racord canal; racord canal; organizare de șantier; 

 1. Cerere (rugăm furnizarea unei adrese de e-mail) Formular cerere receptie;
 2. Documentația tehnică avizată de CASSA (exemplar beneficiar); Nr. Registratură/copie după fața documentației;
 3. Autorizația de construire/Autorizația administratorului domeniului public conform Legii nr. 7/2020 aferentă lucrării;
 4. Cartea tehnică a construcției (Procese verbale/Protocol) emisă și completată de executantul lucrării; Foto lucrare; Documente calitate; Formular carte tehnica bransament nou – derivatie bransament – racord
 5. Taxa aferentă recepției;

Tipul lucrării: înființare branșament apă; înființare racord canal; derivație branșament apă;

 1. Cerere (rugăm furnizarea unei adrese de e-mail) Formular cerere receptie;
 2. Documentația tehnică avizată de CASSA (exemplar beneficiar); Nr. Registratură/copie după fața documentației;
 3. Cartea tehnică a construcției (Procese verbale/Protocol) emisă și completată de executantul lucrării; Foto lucrare; Documente calitate; Formular carte tehnica bransament nou – derivatie bransament – racord
 4.  Taxa aferentă recepției;

Tipul lucrării: extindere conductă apă și canal; extindere conductă apă și branșament apă; extindere rețea canalizare; stație pompare apă; stație pompare canal; redimensionare branșament apă; redimensionare canal;

 1. Cerere (rugăm furnizarea unei adrese de e-mail) Formular cerere receptie;
 2. Documentația tehnică avizată de CASSA (exemplar beneficiar); Nr. Registratură/copie după fața documentației;
 3. Autorizația de construire/Autorizația administratorului domeniului public conform Legii nr. 7/2020 aferentă lucrării;
 4. Cartea tehnică a construcției (Procese verbale/Protocol) emisă și completată de executantul lucrării; Foto lucrare; Documente calitate;Formular carte tehnica pentru prelungire conducta apa-canal
 5. Documentația post execuție ”AS BUILD” format DWG, pe suport electronic, cu inventar coordonate stereo, proiecția 1970;
 6. Taxa cuplare (pierderi de apă), buletin de analiză fizico-chimică a apei și Clor rezidual;
 7. Adeverință I.S.C., anunț de începere/finalizare lucrare.
 8. Taxa aferentă recepției;

Notă: În cazul solicitărilor  de recepționare lucrări situate în localitățile: Cluj-Napoca, Florești, Dezmir, Gilău, Baciu, Popești, Chinteni, Apahida, Sânnicoara, Câmpenești și Feleacu, începând cu data de 02.06.2021, se va prezenta și documentația post execuție ”AS BUILD” format DWG, pe suport electronic, cu inventar de coordonate stereo, proiecția 1970.

Informare pentru firmele executante lucrari apa-canal

Documentațiile tehnice de execuție depuse pentru avizare (proiectele tehnice) se depun în două exemplare în dosar carton cu șină.

TARIFELE PRACTICATE PENTRU OBŢINEREA UNOR DOCUMENTAŢII TEHNICE (AVIZE)
ELIBERATE DE CASSA

Eliberare acorduri prealabile (avize) şi documentaţii de execuţie

1.   Aviz de principiu:
a.  persoane fizice                                                         72,15lei/aviz
b. agenți economici și ansambluri de locuințe        378,20 lei/aviz

2.  Aviz amplasament:
a.  persoane fizice                                                           72,15 lei/aviz
b.  agenți economici și ansambluri de locuințe         378,20 lei/aviz

3.  Recepție lucrări:
a.  persoane fizice                                                            72,15 lei/aviz
b.  agenți economici și ansambluri de locuințe         378,20 lei/aviz

4.  Avizare documentație:
a.  persoane fizice                                                           72,15 lei/aviz
b.  agenți economici și ansambluri de locuințe         378,20 lei/aviz

5. Aviz amplsament emis pentru rețele edilitare (modernizare străzi, branșamente la utilități, , prelungiri rețele gaz, electricitate, fibră optică etc.)             378,20 lei/stradă

6. Întocmire documentații de gospodărire a apelor pentru localități între 1000-3000 locuitori și mai mici de 1000 locuitori       2500 lei

7. Întocmire documentații de gospodărire a apelor pentru localități între 3001-5000 locuitori            3000 lei

8. Întocmire documentații de gospodărire a apelor pentru localități cu mai mult de 5001 locuitori       3500 lei

Dosarele pt. obtinerea avizelor se pot depune astfel:

1. La sediile CASSA din Cluj-Napoca, Zalău, Dej, Gherla, Huedin
Documentațiile se prezintă în copie.

Program cu publicul: 
Luni – Joi între orele: 7,30-16,00 
Vineri între orele: 7,30-13,30

2. On-line prin crearea unui cont pe aplicația MyCAS disponibilă pe www.casomes.ro pentru toți clienții  din zona deservită de Compania de Apă Someș S.A. 

Notă: documentațiile tehnice transmise prin e-mail nu sunt luate în considerare.

Avizele solicitate prin intermediul aplicației MyCAS, se vor regăsi în contul solicitantului din aplicație.