POS Economii

PROIECTUL  ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN ZONA CLUJ – SĂLAJ ÎN CADRUL ALOCĂRII DISPONIBILE DIN FONDUL DE COEZIUNE – AXA 1 POS MEDIU 2007-2013

 

Durata proiectului este de 12 de luni și are valoarea totală de 85,88 milioane lei. Proiectul este cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene 78,42%, Guvernul României 9,64%, autorităţile locale din aria proiectului 0,89%, iar 11,05% reprezintă contribuția Companiei de Apă SOMEȘ S.A., obţinută prin credit bancar.

 

Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de apă şi canalizare, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare cu Tratatul de Aderare și Directivele Europene privind calitatea apei potabile, respectiv epurarea apelor uzate orǎșenești.

Activitățile propuse in cadrul acestui proiect vin in directă complementaritate cu sarcinile din Axa Prioritara 1 „Extinderea si modernizarea sistemelor de apa potabila şi apă uzată” din Program Sectorial Operațional de Mediu 2007-2013.

Investițiile din cadrul Proiectului au vizat infrastructura de alimentare cu apǎ și canalizare din municipiile Cluj- Napoca şi Dej precum și UAT  Apahida (comuna Apahida si localităţile Dezmir şi Sânnicoara ).

 

 

COMPONENTELE PROIECTULUI

Activităţile propuse pentru atingerea obiectivelor Proiectului au fost grupate pe 3 contracte de servicii şi 4 contracte de lucrări.

 

Contracte de servicii:

  • Asistenţa Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor – asigurarea, în calitate de “Inginer” conform prevederilor FIDIC, a supervizării contractelor de lucrări privind îmbunătăţirea infrastructurii de

alimentare cu apă şi de canalizare în judeţul Cluj.

  • Servicii de auditare a Proiectului – verificarea de către auditor, prin proceduri specifice, a implementării Proiectului și a respectării cerințelor asumate prin Contractul de Finanțare.
  • Servicii de publicitate a Proiectului – elaborarea de broșuri privind finanţarea Proiectului şi obiectivele realizate în infrastructura publică pentru apă şi apă uzată.

 

Contracte de lucrari:

  • Reabilitarea conductelor de aducțiune (captare-stația de pompare Grigorescu) municipiul Cluj Napoca
  • Extindere si reabilitare rețele de apa si canalizare in municipiul Dej LOTUL 1
  • Extindere si reabilitare rețele de apa si canalizare in municipiul Dej LOTUL 2
  • Înființare rețea de canalizare menajeră în satul Dezmir şi parțial în satele Sânnicoara şi Apahida, județul Cluj

 

CL 16 – Reabilitarea conductelor de aducțiune (captare-stația de pompare Grigorescu) municipiul Cluj Napoca

Contractul a avut ca scop lucrări de reabilitare interioara a conductelor de transport apă potabilă din beton armat (Vianini) Dn 700 mm, pe o lungime de 2.909 m şi Premo Dn 800 mm,. pe o lungime de 2.981 m de la captare (sursa Florești) până la  – stația de pompare Grigorescu din municipiul Cluj – Napoca.

Reabilitarea conductelor de transport Dn 700 mm si Dn 800 mm, a fost  executată prin tehnologia torcretării,

realizându-se o cămășuire interioară  a conductelor cu ciment special .

 

CL 17.1 – Extindere şi reabilitare rețele de apă şi canalizare în municipiul Dej LOTUL 1

Contractul a avut ca scop lucrări de extindere ale rețelelor de apă şi canalizare pe strada Şomcutului din municipiul Dej.

S-a realizat extinderea rețelei de apă potabilă şi branşamente cu conducte PEID Pn10 bar pe o lungime totală de 14.062 m precum şi extinderea sistemului de canalizare şi a racordurilor cu 9.621 m cu conducte din PVC SN8.

Pentru preluarea apelor uzate menajere in rețeaua de canalizare existenta au fost  amplasate  4 stații de pompare de tip monobloc cu separare de solide.

 

 

CL 17.2 – Extindere şi reabilitare rețele de apă şi canalizare în municipiul Dej LOTUL 2

Contractul a avut ca scop lucrări de extindere ale rețelelor de apă si canalizare din Municipiul Dej, astfel:

  • Rețele de alimentare cu apa pe străzile: L. Rebreanu, Albinei, Dealul Viilor, Dealul Perlelor;
  • Rețele de canalizare pe străzile: Valea Jichișului, L. Rebreanu, B. N. Antal, Căprioarei, Pajiştei, Pomilor, Smardan, Porumbeilor, Salbelor, Veveritei, Turturelelor, Fazanilor, Randunicii, Mierlei, Graurilor, Vânătorilor, Ciocârliei, N.Titulescu, Valea Codorului, N. Stănescu, Pinticului.

S-a realizat extinderea rețelei de apă potabilă şi branşamente cu conducte PEID Pn10 bar pe o lungime totală de 2.496 m precum şi extinderea sistemului de canalizare şi a racordurilor cu 18,874 m.

Pentru preluarea apelor uzate menajere in rețeaua de canalizare existenta au fost  amplasate  10 stații de pompare, de tip monobloc cu separare de solide.

 

 

 

CL 18 – Înființare rețea de canalizare menajeră în satul Dezmir şi parțial în satele Sânnicoara şi Apahida, județul Cluj

Contractul a avut  ca scop lucrări de extindere a sistemelor de canalizare în comuna Apahida, localitățile Sânnicoara, Dezmir şi Apahida.

S-a realizat extinderea sistemului de canalizare în Sânnicoara şi Apahida precum şi înfiinţarea unei noi reţele de canalizare în satul Dezmir totalizând 38.715 m de conducte din PVC SN8 şi racorduri.

Pentru preluarea apelor uzate menajere in rețeaua de canalizare existenta au fost amplasate  14 stații de pompare, de tip monobloc cu separare de solide.

 

 

REZULTATELE PROIECTULUI

 

Proiectul cofinanțat preponderent din  Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, prin Programul Operațional Sectorial Mediu, a vizat realizarea unei infrastructuri moderne de alimentare cu apă și canalizare, care să furnizeze servicii de calitate pentru toți cetățenii, la prețuri accesibile, îmbunătățind astfel calitatea vieții.

Implementarea Proiectului a avut ca rezultat extinderea ariei de asigurare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, creșterea calității apei distribuită populației și sporirea siguranței în funcționarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în concordanţă cu Directivele Uniunii Europene şi reglementările naţionale din domeniu.