Pregătirea Aplicaţiei de finanţare şi a Documentaṭiilor de atribuire pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apǎ uzatǎ din judeţele Cluj şi Sǎlaj, în perioada 2014-2020”, a ȋnceput ȋn cadrul Proiectului:

„Asistenţǎ tehnicǎ pentru pregǎtirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apǎ uzatǎ din judetele Cluj şi Sǎlaj, în perioada 2014-2020” – proiect finalizat:

Perioada de programare: Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu)
Axa prioritară: 1A – Sprijin pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură din sectorul de apă/apă uzată aferente următoarei perioade de programare financiară
Contract de finanţare: nr. 5772/04.11.2014, semnat ȋntre Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, ȋn calitate de Autoritate de Management POS Mediu şi Compania de Apă Someş S.A., ȋn calitate de Beneficiar
Cod SMIS: 52303
Valoare contract: 1.480.633 lei (fǎrǎ TVA)
Durată contract (etapa 1 cu finanţare POS Mediu 2007-2013): 15 luni (04.11.2014-29.02.2016)
Sursa de finanţare: Contribuție UE – FEDR: 81,48%

Contribuție Buget de stat: 17,52%

Contribuție Buget local: 1%

Obiectivul proiectului: Dezvoltarea unei părţi din documentația tehnico-economică, care să permită continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată din Județele Cluj–Sălaj, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare cu legislația românească și a Uniunii Europene, Tratatul de aderare şi Directivele europene 98/83/CE și 91/271/CEE.
Rezultatele proiectului: Studii la faza de SF elaborate: Studii hidrogeologice; Studii geotehnice; Studii topografice; Studii inundabilitate;

Studiu elaborat privind identificarea unor măsuri pentru atenuarea influenţelor negative asupra sistemului de apă – apă uzată ca urmare a schimbărilor climatice.

Pentru continuarea activităţilor de pregătire a „Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apǎ uzatǎ din judeţele Cluj şi Sǎlaj, în perioada 2014-2020”,ȋn cadrul perioadei de programare POIM 2014-2020, Compania de Apă Someş S.A. a elaborat o nouă cerere de finanţare, ce a fost aprobată de AM POIM ȋn 05.07.2017, fiind semnat contractul de finanţare pentru Proiectul:

„Sprijin pentru pregătirea Aplicaṭiei de Finanṭare şi a Documentaṭiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apǎ uzatǎ din județele Cluj şi Sǎlaj, în perioada 2014-2020” – proiect ȋn derulare:

Perioada de programare: Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM)
Axa prioritară: AP 3. Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Apă şi Apă Uzată
Obiectiv specific: OS 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei
Contract de finanţare: nr. 106/10.08.2017, semnat ȋntre Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, ȋn calitate de Autoritate de Management POIM şi Compania de Apă Someş S.A., ȋn calitate de Beneficiar
Cod SMIS: 2014+ 110570
Valoare contract: 8.814.941,00 lei (fără TVA)
Durată contract: 55 de luni, respectiv ȋntre data de 03.04.2015 şi data de 31.10.2019, la care se adaugă şi perioada de desfăşurare a activităţilor ȋnainte de semnarea contractului de finanţare.
Sursa de finanţare: Contribuție UE – FC: 85%

Contribuție Buget de stat: 14%

Contribuție Buget local: 1%

Obiectivul general al proiectului: Continuarea procesului de elaborare a documentaţiilor necesare în vederea obţinerii finanţării Proiectului regional de investiţii, din fonduri europene destinate perioadei de programare 2014-2020, care să permită continuarea implementării strategiei locale în acest sector în vederea realizării angajamentelor ce derivă din Directivele europene privind calitatea apei destinate consumului uman (98/83/CE) şi privind epurarea apelor uzate (91/227/EEC).
Obiectivele specifice ale Proiectului: 1.   Elaborarea studiului de fezabilitate complet (include: partea tehnică, devize generale şi devize pe obiect, analiza economico-financiară, piese desenate, strategia nămolului, studii, expertize; nu include: acordul de mediu, avize şi acorduri, aprobări, plan de coordonare aprobat de autorităţile implicate, aplicaţia de finanţare)

2.   Sprijin ȋn procesul de evaluare şi realizare a Aplicaţiei de finanţare (inclusiv prin finalizarea formularului Aplicaţiei de finanţare şi a documentelor suport) pȃnă la aprobarea finală.

3.   Elaborarea documentaţiilor de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări şi furnizare din planul de achiziţii care este parte din Aplicaţia de Finanţare, inclusiv sprijin acordat pe parcursul perioadei de desfăşurare a procesului de licitare-contractare şi organizarea de seminarii/workshop-uri.

   

Activităţile proiectelor se desfăşoară ȋn cadrul contractului de servicii nr. 6106/12.03.2015 – „Asistenţă Tehnică pentru pregătirea Aplicaṭiei de Finanṭare şi a Documentaṭiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apǎ uzatǎ din județele Cluj şi Sǎlaj, în perioada 2014-2020” – contract ȋn derulare:

Prestator contract AT: Asocierea: S.C. EPMC CONSULTING S.R.L. – S.C. COMPANIA DE CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ S.R.L. – EGIS ROMÂNIA S.A. –  S.C. EGIS RAIL S.A.
Valoare contract AT: 12.928.645 lei (fără TVA)
Durata contract AT: 73 luni de la data de ȋncepere a contractului
Data de ȋncepere a contractului AT 03.04.2015
Activităţi realizate şi plătite ȋn perioada POS Mediu 2007-2013: Studii la faza de SF: Studii hidrogeologice; Studii geotehnice; Studii topografice; Studii inundabilitate;

Studiu privind identificarea unor mǎsuri pentru atenuarea influenṭelor negative asupra sistemului de apǎ – apǎ uzatǎ ca urmare a schimbǎrilor climatice.

Stadiul activităţilor ȋn perioada POIM 2014-2020: Studiul de fezabilitate ȋn conformitate cu prevederile caietului de sarcini (HG nr. 28/2008) a fost elaborat şi predat de Consultant. Studiul de fezabilitate a fost aprobat de Beneficiar.
Aplicaţia de finanţare, inclusiv documentele suport (Studiu de fezabilitate final complet, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituțională, Evaluarea Impactului asupra mediului, Strategia de achiziţii etc.) au fost elaborate şi predate de Consultant.

Aplicaţia de finanţare a fost transmisă la AM POIM/Jaspers, demarȃnd astfel procesul iterativ de evaluare. Ȋn cadrul acestui proces AM POIM/Jaspers analizează documentaţia elaborată şi transmit recomandări pentru ȋmbunătătirea prezentării proiectului, astfel ȋncȃt acesta să poată fi aprobat de Comisia Europeană. Procesul de evaluare iterativ realizat de AM POIM/Jaspers, raportat şi la alte proiecte similare, se dovedeşte a fi un proces de durată.

Ȋn februarie 2018 CAS S.A. a transmis la AM POIM/JASPERS Aplicaţia de finanţare, ȋmpreună cu documentele suport, (revizia GN3) ȋn conformitate cu observaţiile AM POIM/JASPERS din Nota de ȋndrumare 3 (GN3).

Ȋn martie 2018 AM POIM a transmis prin email observaţiile/ comentariile asupra Aplicaţiei de finanţare revizia GN3, care vor fi luate ȋn considerare la revizuirea documentaţiei, cu menţiunea că observațiile experților JASPERS ne vor fi comunicate imediat ce vor fi disponibile.

Ȋn prezent observaţiile AM POIM sunt ȋn curs de analiză de către Beneficiar şi Consultant.

Documentaţii de atribuire pentru 28 de contracte: de servicii (2 buc.), de lucrări – etapa 1 (13 buc.), de lucrări – etapa 2 (12 buc.) şi de furnizare (1 buc.) au fost elaborate şi predate de Consultant.

Ca urmare a analizei şi observaţiilor Beneficiarului, o parte din acestea au fost revizuite şi ȋnaintate de către Consultant, urmȃnd ca ȋn perioada următoare să se revizuiască şi restul documentaţiilor.

Avize/acorduri/autorizaţii – s-au obţinut ȋn procent de 85%, inclusiv acordul de mediu. Mai sunt de obţinut avizele/autorizaţiile de la CNAIR-DRDP Cluj şi CFR, care parcurg o procedură greoaie şi lungă de avizare. Procesul de depunere a documentaţiilor pentru obţinerea acestor avize/autorizaţii a ȋnceput ȋncă din prima parte a anului 2017.
HCL-uri/Declaraţii privind disponibilitatea terenurilor din cadrul proiectului – s-au obţinut, cu excepţia HCL Cluj-Napoca care este ȋn curs de obţinere.
Ȋn perioada următoare, după primirea acceptului JASPERS cu privire la investiţiile din cadrul proiectului, se va trece la depunerea documentaţiilor pentru obţinerea HCL-urilor privind aprobarea indicatorilor de proiect şi a cofinanţării.

În data de 4 decembrie 2018, a fost lansat, în cadrul a două conferințe de presă în județele Cluj și Sălaj,  anunțul public privind semnarea Contractului de finanțare ȋntre Compania de Apă Someş S.A., ȋn calitate de Beneficiar şi Ministerul Fondurilor Europene, ȋn calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, POIM 2014 -2020.