Preturi / Tarife

 TARIFUL PENTRU PRELUAREA APELOR METEORICE

Apele meteorice (precipitaţiile) care cad pe proprietatea utilizatorilor sunt preluate în sistemul public de canalizare. Tarifarea acestui serviciu ţine cont nu doar de preluarea în sistemul de canalizare ci şi de faptul că împreună cu apele uzate trebuie epurate înainte de a fi redate mediului înconjurător.

O mare parte din tariful serviciului de preluare – epurare ape uzate şi meteorice pe care Dumneavoastră îl plătiţi pe facturi, este reprezentat tocmai de costurile necesare procesului complex de epurare a acestora.

Conform Art. 215 (1) din Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare se determină prin înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică, comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR 1846-1:2006.

 TAXA SPECIALĂ LOCALĂ

Taxa speciala locala care figurează pe factura C.A.S.S.A., a fost stabilită de către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, pentru o perioadă determinată, suplimentar faţă de pretul apei. C.A.S.S.A. a fost încredinţată de către Consiliul Local doar cu colectarea acestei taxe, sumele fiind însă livrate într-un cont extrabugetar al Primăriei Cluj-Napoca, care este cea care decide (în consultare cu Compania) asupra destinaţiei acestor bani. Evident, aceşti bani pot fi folosiţi doar pentru lucrări de modernizare/extindere a reţelelor de apă – canal din Municipiul Cluj-Napoca.

 CANTITATEA DE APE UZATE preluate pentru canalizare-epurare este de 100 % din apa potabilă consumată.

Facturarea serviciului de canalizare/epurare este de Facturarea serviciului de  analizare/epurare în proportie de 100% din apa consumată este o prevedere a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare (Cluj) avizat de ANRSC (Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice ) şi aprobat de autorităţile locale acţionari ai companiei, în baza Regulamentului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă  si de canalizare aprobat prin Ordinul nr. 90/2007 al ANRSC.

Ratiunea de baza pentru care se procedează astfel este cea conform căreia, deşi o mică parte a apei consumate nu ajunge la canalizare, multe alte substanţe lichide şi solide – băuturi, detergenţi, alimente etc.- se adaugă la apele evacuate.

Incepand cu 1.05.2010, in baza Hotararii nr.8/22.04.2010 a ADI – Asociatia pentru Dezvoltarea Infrastructurii in Bazinul Hidrografic SOMES – TISA, care reprezinta si autoritatile locale actionari ai CASSA, facturarea apelor uzate in zona rurala deservita se face in proportie de 80% din apa consumata.

 “POLUATORUL PLĂTEŞTE” este principiul European conform căruia agenţii economici poluatori plătesc tarife suplimentare la serviciul de canalizare-epurare pentru depăşirea nivelului descărcărilor rezultate din activitatea proprie.

Aceste tarife s-au stabilit în baza prevederilor legale (art.34 alin.5 din L.241/ 2006), a avizului 2420/23/12/2008 şi a aprobării Consiliului Judeţean Cluj.

Pentru agenţii economici care se încadrează în aceste categorii de poluatori, tariful de canalizare – epurare se va determina prin însumarea tarifului de canalizare – epurare aprobat cu tariful suplimentar, potrivit grupei de risc.

 PROCEDURA DE AJUSTARE A PRETURILOR/TARIFELOR 

Ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor practicate de C.A.S.S.A. se face după avizarea acestora de către A.N.R.S.C. – Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – şi aprobarea de Asociatia pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş-Tisa (ADI) care reprezinta si actioneaza in numele si pentru autorităţile locale actionari ai Companiei.

În prezent există un pret/tarif unic pe intreaga arie deservita de operatorul regional Compania de Apa SOMES S.A. (CASSA) în cele două judeţe: Cluj si Salaj.

DE CE S-A SCUMPIT APA SI CANALUL?

Compania de apa SOMES SA a atras din 1997 pana in prezent patru programe co-finatate de Uniunea Europeana pentru modernizarea si extinderea infrastructurii de alimentare cu apa si de canalizare/epurare in valoare totala de peste 330 MILIOANE EURO, din care cca. 75% reprezinta finantari nerambursabile dar cca. 25% o reprezinta credite bancare de la institutii financiare internationale (BERD, BEI) care trebuie rambursate. In perioada 2008-2015, CASSA deruleaza al patrulea proiect major de acest gen, in valoare de 196,9 milioane Euro, destinat modernizarii si extinderii infrastructurii la cei care in prag de secol XXI, in Cluj-Napoca si in alte zone deservite de societatea noastra, nu beneficiaza de aceste utilitati esentiale pentru un trai civilizat. Mentionam ca pentru atragerea si derularea acestor investitii, Compania de Apa SOMES a beneficiat de sprijinul constant si sustinut al tuturor autoritatilor publice care detin patrimoniul reprezentat de infrastructura de apa si de canalizare din localitatile deservite in judetele Cluj si Salaj.

Din aceasta valoare foarte mare de 196,9 Milioane de Euro pentru programul de investitii in curs pentru modernizarea si extinderea retelelor de apa, canalizare, statii de tratare a apei, statii de epurare a apelor uzate etc, 74,8% sunt sume nerambursabile, date gratuit de catre UE si care nu ar fi fost posibil a fi procurate altfel decat cu sacrificii si mai mari din partea contribuabililor. Restul de pana la 100%, adica o valoare de 12,84% din cele aproape 200 Milioane Euro au trebuit procurate de societatea noastra printr-un credit bancar de la Banca Europeana de Investitii – pe principiul UE “te ajutam dar ajuta-te si singur” – si care trebuie rambursat.

Contractul de finantare (nr. 91778 din 01.10.2008) pentru programul de investitii sus-mentionat încheiat între Guvernul Romaniei prin Ministerul Mediului în calitate de Autoritate de Management şi S.C. Compania de Apă Someş S.A. în calitate de beneficiar, prevede conditionalitati de acordare a finanţării nerambursabile de la UE, prin impunerea unui Plan de creştere a preturilor/tarifelor astfel incat acestea sa reflecte costul economic real al producerii acestor bunuri/servicii iar pe de alta parte sa asigure resursele financiare necesare rambursarii partilor de credit bancar. Acest Contract a fost ulterior avizat de catre ADI – Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş-Tisa (care actioneaza pentru si in numele autoritatilor publice judetene si locale actionari ai companiei in aria deservita din judetele Cluj si Salaj).

Nerespectarea acestor condiţionalităţi privind majorarea anuala a tarifelor cel târziu pana la 1 iulie a fiecarui an (in perioada 2007 – 2013) poate duce la sistarea finanţării nerambursabile, ceea ce ar opri toate investitiile in derulare.

In mod similar, Contractul de finantare încheiat la data de 22.07.2009 între Banca Europeana de Investitii şi S.C. Compania de Apă Someş S.A. în calitate de beneficiar si avizat la randul sau de catre ADI si prin ADI de catre autoritatile publice judetene si locale din zona deservita in judetele Cluj si Salaj, prevede de asemenea conditionalitati de acordare a creditului, prin impunerea unui Plan de creştere a tarifelor care sa asigure resursele financiare necesare pentru rambursarea ratelor.

Suplimentar, fiecare ajustare anuala a preturilor/tarifelor este avizata de catre ANRSC si aprobata de catre ADI in aceasta Asociatie fiind reprezentati ai tuturor autoritatilor publice locale din zona deservita.

Mentionam un fapt foarte important si anume ca planurile de ajustare/crestere a preturilor/tarifelor stabilite prin actele normative sus-mentionate, s-au elaborat si aprobat dupa realizarea de catre consultanti internationali a unui studiu de suportabilitate sociala de catre populatie a preturilor/tarifelor preconizate, luandu-se in calcul situatia financiara a categoriilor sociale cele mai defavorizate.

Compania de Apa SOMES, ca si Serviciu Public, nu are regimul unei companii private si nu urmareste sa obtina profit, toate resursele finaciare obtinute din incasarea facturilor emise fiind folosite exlusiv pentru operarea si modernizarea infrastructurii si pentru functionarea societatii. In schimb preturile/tarifele trebuie sa reflecte costul economic real al prestarii acestor servicii si rambursarea partilor de credit din programele de investitii.

Operarea infrastructurii modernizate prin programele de investitii mentionate, in particular a statiilor de purificare a apei si statiilor de epurare a apelor uzate menajere, pluviale si industriale, presupune costuri mai mari decat a celor anterioare care ocazional nu permiteau protectia corespunzatoare a mediului inconjurator si sanatatii publice si comunitare, datorita unor situatii in care se depaseau nivelurile stabilite prin normativele romanesti si Directivele Europene in privinta unor parametri ai descarcarilor in emisari.

De asemenea, operarea retelelor de apa si canalizare nou infiintate prin aceste programe de investitii pentru numarul relativ mare de locuitori care nu beneficiau inca de apa sau canalizare, presupune costuri aditionale.